Naudojimosi sąlygos

NAUDOJIMOSI INTERNETINIU PUSLAPIU IR PIRKIMO TAISYKLĖS
Sveiki atvykę į UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“ (toliau – Mes) internetinės parduotuvės http://pakuotescentras.lt svetainę (toliau – Internetinė svetainė). Šioje skiltyje rasite visas Mūsų internetinės parduotuvės naudojimosi, prekių pirkimo pardavimo ir su tuo susijusias taisykles (toliau – Taisyklės). Detalesnę informaciją apie Mus galite rasti Mūsų Internetinės svetainės skiltyje „Apie mus“ ir „Kontaktai“.

NAUDOJIMASIS INTERNETINE SVETAINE
Informuojame Jus, kad atvykdamas į Mūsų Internetinę svetainę ar ja naudodamasis Jūs sutinkate su Mūsų Taisyklėmis bei visomis kitomis Mūsų Internetinėje svetainėje pateikiamomis taisyklėmis, sąlygomis ir politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.
Jūs negalite įsigyti Mūsų prekių Internetinėje svetainėje, jeigu nesutinkate su visomis šioje ir kitose Mūsų Internetinės svetainės skiltyse pateikiamomis sąlygomis ir taisyklėmis.  

Mes turime teisę daryti bet kokius Taisyklių pakeitimus, kurie įsigalioja ir yra taikomi Jums nuo jų paskelbimo Internetinėje svetainėje momento, be atskiro ar išankstinio įspėjimo. Atsižvelgiant į tai, Jūs prisiimate visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis Internetine svetaine bei darant Mūsų prekių, nurodytų Internetinėje svetainėje, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Mūsų Taisykles ir galimus jų pakeitimus.
„Prekės“ šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma įsigyti, naudojantis Mūsų Internetine svetaine.

MŪSŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS
Mes siekiame, kad Internetinė svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nepaisant to, Mes nelaikomi atsakingais, jeigu Internetinė svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir (arba) iš bet kurios jurisdikcijos. 

INFORMACIJA APIE JUS
Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas Mūsų Privatumo politikos nuostatomis.  
Vykdydami apsipirkimo procesą Internetinėje svetainėje, Jūs privalote Mums pateikti prekių pirkimui būtiną informaciją. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi tik Jūs.

MŪSŲ PREKĖS  
Techninės prekių specifikacijos, charakteristikos ir kita susijusi informacija apie prekes yra pateikiama Mūsų Internetinėje svetainėje bei kartu su nupirktomis prekėmis. Šią informaciją Mes turime teisę keisti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Mes taip pat negarantuojame, kad prekių kokybė atitiks Jūsų lūkesčius.

Mes dedame didžiausias pastangas tam, kad Mūsų prekės, siūlomos Interneto svetainėje, būtų kaip įmanoma tikslios, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, Mes negalime garantuoti, kad tikrų prekių spalva bei forma realybėje yra tokia, kokia yra rodoma Interneto svetainėje. Atitinkamai Mes negalime būti atsakingi už tokio pobūdžio neatitikimus, jei šie būtų pastebėti.

Prekės, kurias Mes parduodame, yra naujos, tačiau, jas naudojant gali atsirasti tam tikri defektai, kurie atsiranda dėl normalaus prekių naudojimo. Todėl Mes negalime būti atsakingi dėl normalaus prekės nusidėvėjimo.

Nepaisant suteikiamų garantijų, Mes nesame atsakingi dėl prekių trūkumų ar apgadinimų, atsiradusių po prekių pristatymo dėl netinkamo laikymo ar prekių naudojimo.

JŪSŲ PASKYRA
Mūsų siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu, naudojantis savo sukurta paskyra ir prisiimant už tai visą atsakomybę.
Jūs esate atsakingi už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje nurodyti duomenys, Jūs privalote nedelsdami juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, Atsakomybė už netinkamą savo įsipareigojimų vykdymą tenka Jums.
Jūsų prisijungimo duomenys yra Jūsų asmeninė informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą esate atsakingas Jūs, todėl privalote įsipareigoti juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

PREKIŲ ĮSIGIJIMAS
Prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, Mūsų Internetinėje svetainėje suformavę prekių krepšelį ir susipažinę su Taisyklėmis, patvirtinate užsakymą.
Jums pateikus užsakymą, Mes jį turime patvirtinti. Gavus užsakymo patvirtinimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu, užsakymas nebegali būti atšauktas, nebent būtų aiškus susitarimas tarp Mūsų ir Jūsų, leidžiantis užsakymo atšaukimą.
Užsakytų prekių siuntimą Mes inicijuosime tik tada, kai gausime Jūsų atlikto mokėjimo patvirtinimą, apimantį prekių kainą, mokėtinus mokesčius bei prekių pristatymo kainą.
Jums nevykdant prekių pristatymo atsiėmimo pareigos, Mes turime teisę Jūsų reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą.
Mūsų veikla neapsiriboja tik standartinių prekių pardavimu, todėl, esant Jūsų pageidavimui įsigyti individualių prekių, sukurtų pagal Jūsų pateikiamus kriterijus (pavyzdžiui, norimas dydis, norima spalva, norimas logotipas ar kt.), Jums reikės susisiekti su Mumis ir suderinti norimos prekės individualias charakteristines ypatybes bei kitas su tokio pobūdžio užsakymu susijusias pirkimo pardavimo sąlygas.
Mes turime teisę, tačiau nesame įpareigoti apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes taip pat pasiliekame sau teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu prieš tai, kai yra pateikiamas užsakymas. Aukščiau išvardintomis teisėmis mes naudosimės priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

TREČIŲJŲ ASMENŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NAUDOJIMAS
Internetinėje svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios nėra Mūsų valdomos. Informuojame, kad Mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinį.
Mes naudojamės trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Mes nereguliuojame šių paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų ir nesame atsakingi už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą bei su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, jiems vykdant pavestų paslaugų užsakymą.

Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Mūsų atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis, kita būtina informacija ir prisiimate atsakomybę tinkamai jomis vadovautis.

Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nepatenka į Mūsų atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis ir jokiais atvejais ne mums. 

MŪSŲ ATSAKOMYBĖS RIBOS
Mes dėsime pagrįstas pastangas tam, kad Internetinėje svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

Mes nesame atsakingi už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

Kai kurios prekės ar jų dalys, siūlomos Interneto svetainėje, gali būti neprieinamos tam tikrose valstybėse arba prieinamos tik už papildomą mokestį. Mes pasiliekame teisę pakeisti bet kurios prekės aprašymą bet kuriuo metu, todėl neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių reikalavimų ar nuostolių, atsiradusių dėl neaktualaus Internetinės svetainės turinio.

Internetinėje svetainėje pateiktos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi Mes apsiribojame visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Internetinės svetainės veikla.

Tuo atveju, jeigu Mūsų atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš Mūsų. Įsigijus prekes iš įgaliotų ar neįgaliotų distributorių, ar iš bet kokių kitų asmenų, šios Taisyklės ir bet kokios Mūsų suteikiamos garantijos nėra taikomas ir negalioja. 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Bet koks turinys paskelbtas Mūsų Internetinėje svetainėje, taip pat Mūsų individualūs gaminiai ir kitos parduodamos prekės yra saugomi autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimui, atitinkamai ginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais. 

MOKĖJIMAI
Mūsų veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes atliekate mokėjimą Mums, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes nesame atsakingi už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

Pirkėjas turi galimybę už išsirinktas prekes atsiskaityti ne banko pavedimų, o Mūsų parduotuvėje iš karto. Tokiu atveju, pirkėjas užsakytas prekes iš Mūsų gali atsiimti iš karto Mūsų parduotuvės vietoje, sumokėdamas už ją tik grynaisiais pinigais. Informuojame, kad už išsirinktas prekes atsiskaityti Mūsų parduotuvėje ne grynaisiais pinigais, o banko kortelėmis nėra galimybės.

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais Mūsų parduotuvėje ir apmokėtų prekių atsiėmimas joje yra atitinkamos parduotuvės darbo metu.

MOKESTINĖS NUOSTATOS
Mes, vykdydami savo veiklą, remsimės Jūsų pateikta finansine informacija. Mes nesame laikomi mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir (ar) kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

KITA INFORMACIJA
Visi būtini Mūsų pranešimai Jums bus siunčiami Jūsų užpildytos registracijos elektroninėje parduotuvėje formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Norėdami su Mumis susisiekti, tai galite padaryti Internetinės svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
Bet koks ginčas susijęs su Mūsų Interneto svetaine yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT

 

2017 09 11

2017 01 31

Vilnius

  1.  Pagrindinės sąvokos

1.1.   Duomenų valdytojas - UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“ (juridinio asmens kodas 302984412, M. Mironaitės g. 22-26, LT-04233 Vilnius) (toliau – Įmonė), kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
1.2.    Duomenų tvarkytojas - juridinis ar fizinis (kuris nėra Duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, Duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.
1.3.    Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Interneto svetaine, ir kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
1.4.    Asmens duomenų tvarkymo taisyklės – šios UAB „PAKUOTĖS CENTRAS“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
1.5.    Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, nurodyta šių Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2.1. punkte.
1.6.    Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.7.    Interneto svetainė – interneto svetainė, esanti adresu www.pakuotescentras.lt.

  1.  Asmens duomenų tvarkymas

2.1.    Įmonė tvarko šiuos Asmens duomenis:
2.1.1.    asmens vardą;
2.1.2.    asmens pavardę;
2.1.3.    asmens gyvenamosios vietos ar kitą adresą;
2.1.4.    asmens telefono numerį;
2.1.5.    asmens elektroninio pašto adresą;
2.2.    Įmonė Asmens duomenis tvarko pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu.
2.3.    Įmonė Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Duomenų subjekto.
2.4.    Duomenų subjekto vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, elektroninio pašto duomenys yra teikiami prekių pristatymo įmonėms (kurjerių tarnyboms).
2.5.    Asmens duomenų tvarkymui yra taikomi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai.
2.6.    Duomenų subjektų Asmens duomenys pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Asmens duomenų pateikimo Įmonei dienos arba nuo paskutinio pasinaudojimo Įmonės teikiamomis paslaugomis.
2.7.    Asmens duomenys yra atnaujinami gavus atskirą Duomenų subjekto pranešimą ar prašymą dėl Asmens duomenų atnaujinimo.

  1.  Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

3.1.    Duomenų subjektas turi šias teises:
3.1.1.    žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.1.2.    susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.1.3.    reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitų įstatymų nuostatų;
3.1.4.    nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
3.2.    Duomenų subjektams, įgyvendinantiems Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3.1. punkte nurodytas teises ir besikreipiantiems į Duomenų valdytoją, informacija yra suteikiama, Asmens duomenys yra ištaisomi ar sunaikinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi, asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, dienos. Tokių duomenų suteikimas neatlyginamai gali būti vykdomas ne dažniau, nei kartą per metus.
3.3.    Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustato, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Duomenų valdytoją, Duomenų valdytojas nedelsdamas privalo Asmens duomenis patikrinti ir Duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdama ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
3.4.    Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustato, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Duomenų valdytoją, Duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti Asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir Duomenų subjekto rašytiniu prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus Asmens duomenis ar sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
3.5.    Tuo atveju, jeigu Duomenų tvarkymo veiksmai yra nutraukiami, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3.3. ir / arba 3.4. punktų nuostatomis, Asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti atliekami tik:

3.5.1.    turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių Duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
3.5.2.    jei Duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo Asmens duomenis;
3.5.3.    jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
3.6.    Duomenų subjektas turi visas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kurios gali būti ribojamos tiek, kiek tai yra susiję su Duomenų valdytojo veikla, kai tai leidžia ir / arba įpareigoja kiti įstatymai.

  1.  Asmens duomenų saugumas

4.1.    Saugumo pažeidimų valdymas ir reagavimo į šiuos pažeidimus veiksmai bei Asmens duomenų atkūrimo jų avarinio praradimo atvejais tvarka:
4.1.1.    tuo atveju, jeigu Duomenų valdytojo įgalioti asmenys, kurie nėra Duomenų tvarkytojai, pastebi, jog Asmens duomenys tapo prieinami ar galimai yra prieinami tretiesiems su Asmens duomenų tvarkymu nesusijusiems asmenims, įgaliotieji asmenys privalo nedelsiant apie tai pranešti Duomenų valdytojui;
4.1.2.    jeigu paaiškėja, kad Asmens duomenys tapo prieinami asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti šių Asmens duomenų, Įmonė nedelsiant apie tai informuoja Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją bei teisėsaugos institucijas.
4.2.    Duomenų valdytojas įgyvendina šias prieigos prie Asmens duomenų valdymo priemones:
4.2.1.    užtikrina prieigos prie Asmens duomenų apsaugą, valdymą ir kontrolę;
4.2.2.    prieigą prie Asmens duomenų suteikia tik tam asmeniui, kuriam Asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;